பாலிஸ்டர் தையல் Thread வண்ண அட்டைகள் சுழன்று

ஒரு முறை பாலிஸ்டர் தையல் திட்டு

Rayon எம்பிராய்டரி Threads வண்ண அட்டைகள்

21% ரேயான் எம்பிராய்டரி Threads

உலோக யான்னஸ் வண்ண அட்டைகள்

உலோக யான்கள்

நிற்கும் நிறங்கள் வண்ண அட்டைகள்

நிற்கும் நிறங்கள் வண்ண அட்டைகள்

பருத்தி நூல்கள் வண்ண அட்டைகள்

பருத்தி நூல்கள் வண்ண அட்டைகள்

பத்தொன்பது சதவிகிதம் பாலிஸ்டர் தையல் Thread வண்ண அட்டை

பாலிஸ்டர் தையல் Thread வண்ண அட்டை

ஏறத்தாழ 25% ரேயான் எம்பிராய்டரி திரிக்கப்பட்ட வண்ணம் அட்டை

Rayon எம்பிராய்டரி Threads வண்ண அட்டை